Logo
Prihlaseni
Clanky

Podmienky používania služieb týchto stránok

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť PROSAM, spol. s r.o., so sídlom Slowackého 1/a, 821 04 Bratislava, IČO: 17 317 584, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 22348/B, registrovaná v Slovenskej republike pre daň z pridanej hodnoty pod č. SK2020424648  (ďalej len „PROSAM“ alebo „spoločnosť PROSAM“) prevádzkuje webovú stránku umiestnenú na internetovej adrese www.happybaby.sk (ďalej aj „stránky Happy Baby“).

Tieto všeobecné zmluvné podmienky stanovujú pravidlá pre používanie stránok Happy Baby a pre aktivity užívateľov na týchto stránkach. Súčasne tieto všeobecné zmluvné podmienky vymedzujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti PROSAM a užívateľov stránok Happy Baby. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú tak Užívateľov, ako aj na Registrovaných užívateľov v zmysle definícií uvedených v čl. II.

II. Definície pojmov

Pojmy uvedené v týchto všeobecných zmluvných podmienkach sú definované nasledovne:

„Užívateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá navštívi stránky Happy Baby a je iba pasívnym príjemcom informácií a služieb.

„Registrovaný užívateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá sa registruje za účelom používania rozšírených služieb stránok Happy Baby. Registrovaný užívateľ je oprávnený podieľať sa aktívne na tvorbe obsahu stránok Happy Baby, využívať výhody klubu a zúčastniť sa súťaží v rozsahu stanovenom týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a podmienkami konkrétnej súťaže.

„Registrácia“ označuje proces, v rámci ktorého Užívateľ poskytne spoločnosti PROSAM vybrané osobné údaje, prípadne vybrané údaje o svojich maloletých deťoch, a e-mailovú adresu. Užívateľ odošle prostredníctvom registračného formuláru na stránkach Happy Baby osobné údaje, PROSAM následne zašle Užívateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu hypertextový odkaz, prostredníctvom ktorého Užívateľ dokončí svoju registráciu a aktivuje svôj Užívateľský účet. V tomto momente vzniká zmluvný vzťah medzi Užívateľom a spoločnosťou PROSAM podľa čl. III týchto všeobecných zmluvných podmienok.

„Užívateľský účet“ je označenie webovej stránky umiestnené na stránkach Happy Baby s jedinečnou URL adresou. Jej prostredníctvom dochádza k zadávaniu konkrétneho obsahu, ktorý Registrovaný užívateľ publikuje na stránkach Happy Baby, a k využívaniu Služieb Happy Baby. Užívateľský účet slúži tiež ako administratívne rozhranie pre komunikáciu Registrovaného užívateľa so spoločnosťou PROSAM.

„Služby Happy Baby“ sú služby poskytované spoločnosťou PROSAM prostredníctvom  stránok Happy Baby jednotlivým Registrovaným užívateľom v súladu s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami. Konkrétne podmienky poskytovania každej Služby Happy Baby môžu byť upravené pre danú službu samostatne. Služby Happy Baby sú najmä personalizácia webovej stránky spravovanej prostredníctvom Užívateľského účtu, Blogy, Fotogaléria, Poradňa, Diskusia, Fóra, Klubové kupóny, Súťaže a Newslettery. PROSAM je oprávnený služby podľa svojej vlastnej úvahy rušiť, pridávať i meniť.

Ako „Blog“ je označovaná aplikácia na stránkach Happy Baby obsahujúca príspevky Registrovaného užívateľa a spravovaná prostredníctvom jeho Užívateľského účtu.

„Fotogaléria“ je Služba Happy Baby, prostredníctvom ktorej môže Registrovaný užívateľ na stránky Happy Baby umiestňovať fotografie a obrázky. Na prístup do Fotogalérie je potrebné zadať užívateľské meno a prístupové heslo.

„Poradňa“ je Služba Happy Baby, v ktorej sú zverejnené odpovede na vybrané otázky zaslané Registrovanými užívateľmi. Otázka i odpoveď sú verejné. PROSAM nie je povinný zabezpečiť zodpovedanie všetkých otázok a nezodpovedá za správnosť odpovedí.

„Diskusia“ je Služba Happy Baby, prostredníctvom ktorej môžu Registrovaní užívatelia komunikovať pod príspevkami publikovanými na stránkach Happy Baby.

„Fórum“ je názov Služby Happy Baby, v rámci ktorej môžu Registrovaní užívatelia spolu komunikovat na určité témy.

„Klubové kupóny“ je Služba Happy Baby poskytovaná zadarmo Registrovaným užívateľom za podmienok stanovených v rámci konkrétnej akcie.

„Súťaže“ sú akcie usporiadané spoločnosťou PROSAM pre Registrovaných užívateľov za vopred stanovených podmienok, v rámci ktorých je možné vyhrať nepeňažnú cenu.

„Newsletter“ je Služba Happy Baby, ktorej prostredníctvom PROSAM zasiela Registrovaným užívateľom elektronickou poštou aktuálne informácie a oznámenia spoločnosti PROSAM a tretích osôb. Užívateľ je v priebehu Registrácie i kedykoľvek neskôr oprávnený požiadať o nezasielanie Newsletteru podľa čl. VI ods. 2 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

„Užívateľský obsah“ je obsah stránok Happy Baby, ktorý bol publikovaný Registrovaným užívateľom prostredníctvom jeho Užívateľského účtu (napr. obsah Blogu, Fotogalérie, príspevky v Diskusiách a na Fórach).

„HB obsah“ sú príspevky (textové, obrazové alebo iné) uverejňované administrátormi stránok Happy Baby a vzhľad stránok Happy Baby.

III. Uzavretie Zmluvy a jej predmet

1. Registráciou vstupuje Užívateľ do zmluvného vzťahu so spoločnosťou PROSAM (ďalej len „Zmluva“) a zaväzuje sa dodržiavať tieto všeobecné zmluvné podmienky. Užívateľ obdrží informáciu o týchto všeobecných zmluvných podmienkach okamžite po zavŕšení Registrácie vo forme doručenia elektronického dokumentu obsahujúce tieto všeobecné zmluvné podmienky na jeho e-mailovú adresu, ako aj vo forme možnosti uloženia takéhoto elektronického dokumentu na nosič informácií.

2. Predmetom Zmluvy je záväzok společnosti PROSAM zabezpečiť riadne poskytovanie Služieb Happy Baby podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok a podľa podmienok stanovených pre poskytovanie jednotlivých Služieb Happy Baby, a to prostredníctvom počítačovej siete Internet, a tomu zodpovedajúci záväzok Registrovaného užívateľa dodržiavať tieto zmluvné podmienky.

3. Zmluva je uzavretá s účinnosťou odo dňa Registrácie Užívateľa. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú s právom obidvoch zmluvných strán od nej kedykoľvek odstúpiť.

4. PROSAM je oprávnený všeobecné zmluvné podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť. V takom prípade je PROSAM povinný zmenu oznámiť Registrovanému užívateľovi tým, že zverejní nové znenie všeobecných zmluvných podmienok na stránkach Happy Baby a zašle Registrovanému užívateľovi informačný e-mail a nové znenie všeobecných zmluvných podmienok. Registrovaný užívateľ má právo zmenu odmietnuť a vypovedať Zmluvu v lehote jedného mesiaca od okamihu, kedy boli všeobecné zmluvné podmienky zverejnené na stránkach Happy Baby. Výpoveď možno zaslať formou e-mailu.

IV. Finančné podmienky

Registrácia je bezplatná. Registrovaný užívateľ nemá v súvislosti s využívaním Služieb Happy Baby a oprávnení vyplývajúcich z Registrácie voči spoločnosti PROSAM žiaden finančný nárok, s čím Registrovaný užívateľ výslovne súhlasí. Rovnako PROSAM nemá voči Registrovanému užívateľovi nárok na žiadne finančné plnenie.

V. Práva a povinnosti Užívateľa a Registrovaného užívateľa

1. Užívateľ nie je bez predchádzajúcej Registrácie oprávnený akokoľvek meniť obsah stránok Happy Baby, ani žiadne ich časti. Rovnako nie je bez predchádzajúcej Registrácie oprávnený aktívne využívať žiadnu Službu Happy Baby. Užívateľ je bez predchádzajúcej Registrácie oprávnený čítať obsah stránok Happy Baby vrátane Blogov a príspevkov Registrovaných užívateľov a využívať aplikácie dostupné na stránkach Happy Baby i pre neregistrovaných Užívateľov. 

2. Registrovaný užívateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho príspevky a všetky oznámenia, či už slovné, obrazové alebo iné, boli vždy v súlade s dobrými mravmi, s pravidlami slušnosti a prípadne existujúcimi etickými kódexmi, najmä aby neboli vulgárne či obscénne.

3. Registrovaný užívateľ nesmie pri využívaní svojich práv Registrovaného užívateľa (napr. participáciou v diskusii) publikovať oznámenia (či už slovné, obrazové alebo iné), ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Registrovaný užívateľ predovšetkým nesmie:

a) podnecovať k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov,

b) podnecovať k páchaniu trestnej činnosti,

c) porušovať osobnostné práva iných alebo verejný poriadok,

d) žiadnym spôsobom propagovať alebo zobrazovať násilie, vrátane sexuálneho, pornografiu a ďalšie konanie, ktoré je spôsobilé ohroziť mravný vývoj detí a mladistvých.

4. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje nepublikovať na stránkach Happy Baby akýkoľvek obsah čo i len spôsobilý ohroziť alebo poškodiť duševné vlastníctvo alebo práva iných osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti Registrovaný užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za ním zverejnené príspevky.

5. Registrovaný užívateľ nesie za svoje oznámenia šírené prostredníctvom stránok Happy Baby všetku súkromnoprávnu i verejnoprávnu zodpovednosť v plnom rozsahu.

6. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje nepropagovať žiadnym spôsobom podnikateľa v súťažnom vzťahu so spoločnosťou PROSAM, najmä internetové stránky s obsahom konkurenčným obsahu stránok Happy Baby. Obsah príspevkov Registrovaného užívateľa nesmie ohrozovať ani poškodzovať záujmy spoločnosti PROSAM, najmä nesmie byť na ujmu dobrej povesti spoločnosti PROSAM či stránok Happy Baby.

7. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by sám alebo prostredníctvom tretej osoby zneužil stránky Happy Baby na komerčné účely. Zaväzuje sa, že stránky Happy Baby nevyužije na umiestnenie akéhokoľvek oznámenia, ktorého obsahom je priama, či nepriama, podpora predaja vlastného tovaru či služieb alebo tovaru či služieb tretích osôb. Registrovaný užívateľ nesmie propagovať iných podnikateľov, predovšetkým ich obchodné mená, ochranné známky alebo logá. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený umiestniť na stránky Happy Baby akékoľvek oznámenie reklamného charakteru. Porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku zakladá právo spoločnosti PROSAM na okamžité zrušenie Registrácie Registrovanému užívateľovi a odstránenie všetkého obsahu, ktorý sa prieči tomuto ustanoveniu.

8. Spoločnosť PROSAM je oprávnená akýkoľvek obsah, ktorý by bol v rozpore s čl. V. ods. 1 až 7 týchto všeobecných zmluvných podmienok, jednostranne odstrániť bez akejkoľvek náhrady pôvodcovi obsahu. V prípade opakovaného porušenia týchto všeobecných zmluvných podmienok je PROSAM oprávnený zablokovať alebo zrušiť Registrovanému užívateľovi jeho Úžívateľský účet.

9. Registrovaný užívateľ je povinný a Užívateľ oprávnený informovať spoločnosť PROSAM o akejkoľvek časti obsahu stránok Happy Baby, či už textovej, obrazovej alebo inej povahy, o ktorej sa domnieva, že by mohli byť v rozpore s právnym predpisom, dobrými mravmi či týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

10. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený poskytnúť, zverejniť ani sprístupniť svoje užívateľské meno ani heslo na prihlásenie na stránky Happy Baby tretím osobám.

11. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že všetky údaje, ktoré zverejní na stránkach Happy Baby, sú prístupné komukoľvek prostredníctvom celosvetovej počítačovej siete Internet.  Registrovaný užívateľ týmto udeluje spoločnosti PROSAM bezodplatne oprávnenie na výkon práva použiť všetky informácie zverejnené Registrovaným užívateľom na stránkach Happy Baby, a to všetkými spôsobmi použitia známymi ku dňu Registrácie, pre územie celého sveta, po dobu trvania majetkových práv Užívateľa k jeho dielu alebo inému chránenému statku (a ak nie je doba trvania práv stanovená, potom na neobmedzenú dobu) a na neobmedzený množstevný rozsah licencie, pričom PROSAM nie je povinný toto oprávnenie využiť. PROSAM je oprávnený udeliť k použitiu takýchto informácií ďalšie oprávnenie (podlicenciu) úplne alebo sčasti v rámci udeleného oprávnenia alebo postúpiť udelené oprávnenie úplne alebo sčasti na tretiu osobu, a to bez akéhokoľvek nároku Registrovaného užívateľa na odplatu. Udelené oprávnenie podľa tohto odseku zahŕňa aj oprávnenie na použitie jednotlivých zložiek osobnosti Registrovaného užívateľa vrátane hmotných substrátov, na ktorých sú tieto zložky zachytené.

12. Registrovaný užívateľ udeľuje spoločnosti PROSAM súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracúvaním jemu poskytnutých osobných údajov v rámci Registrácie a nevyhnutných na ďalej uvedený účel spracúvania, a to po dobu 10 rokov, maximálne však po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov. PROSAM spracúva osobné údaje Registrovaného užívateľa za účelom vedenia databázy Registrovaných užívateľov, ako aj za účelom reklamnej a marketingovej činnosti, zahŕňajúcej najmä informovanie o obchodných ponukách a ponukách Služieb Happy Baby a tretích osôb. Registrovaný užívateľ je oprávnený svôj súhlas kedykoľvek odvolať. Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné a Registrovaný užívateľ nie je povinný poskytnúť osobné údaje spoločnosti PROSAM a spoločnosť PROSAM si súhlas Registrovaného užívateľa nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo tovaru. Osobné údaje budú zverejnené na stránkach Happy Baby, budú poskytnuté inej osobe iba v prípadoch uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach a nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Registrovaný užívateľ má z hľadiska ochrany osobných údajov právo písomnou žiadosťou požadovať poskytnutie informácií od spoločnosti PROSAM týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov (najmä či sa jeho osobné údaje spracúvajú, aké osobné údaje sa spracúvajú, akým spôsobom spracúvania, z akého zdroja boli získané atď.), právo žiadať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo žiadať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo ak došlo k porušeniu zákona, právo odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, právo žiadať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu na spracúvanie osobných údajov pred uplynutím času jeho platnosti, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov (napr. v prípade spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu) a pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, právo podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

13. PROSAM je oprávnený poskytnúť osobné údaje Registrovaného užívateľa ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to iba za účelom ponuky obchodu alebo služieb. Registrovaný užívateľ je oprávnený s takýmto poskytnutím oprávnený vysloviť nesúhlas. Ak tak učiní, je PROSAM povinný zdržať sa poskytovania osobných údajov Registrovaného užívateľa inému prevádzkovateľovi.

14. Registrovaný užívateľ je povinný uviesť pri Registrácii pravdivé, aktuálne a úplné údaje identifikujúce ho ako Registrovaného užívateľa. V prípade, že údaje, ktoré Registrovaný užívateľ zadal pri Registrácii, prestanú zodpovedať skutočnosti, je Registrovaný užívateľ povinný takéto údaje opraviť. V prípade porušenia tohto záväzku zo strany Registrovaného užívateľa je PROSAM oprávnený zrušiť Registráciu. Registrovaný užívateľ zodpovedá za ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť. Zadané kontaktné údaje budú spoločnosťou PROSAM považované za správne, pravdivé a aktuálne.

15. Registrovaný užívateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy prostredníctvom formulára uvedeného na stránkach Family Service. V takom prípade nebude naďalej oprávnený využívať Služby Happy Baby určené iným Registrovaným užívateľom. S odstúpením od Zmluvy nie sú spojené žiadne náklady a Zmluva nezaväzuje Registrovaného užívateľa k žiadnej minimálnej dobe trvania zmluvného vzťahu.

VI. Práva a povinnosti spoločnosti PROSAM

1. PROSAM sa zaväzuje riadne zabezpečovať prevádzku stránok Family Service a poskytovať Služby Happy Baby. Užívateľ a Registrovaný užívateľ berú na vedomie, že prevádzka stránok Happy Baby môže byť dočasne prerušená z dôvodu údržby.

2. PROSAM je oprávnený zasielať Registrovanému užívateľovi Newslettery a Registrovaný užívateľ s týmto vyslovuje súhlas. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom hypertextového odkazu v Newsletteri.

3. PROSAM nenesie žiadnu zodpovedosť za znemožnenia alebo obmedzenia prístupu na stránky Happy Baby, ak k nemu dôjde z akéhokoľvek dôvodu, vrátane údržby podľa ods. 1 tohto článku. Registrovaný užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že v takomto prípade si nebude od spoločnosti PROSAM uplatňovať žiadnu náhradu škody, či inú formu kompenzácie.

4. PROSAM nenesie zodpovednosť za Užívateľský obsah stránok Happy Baby, ak nebol o jeho protiprávnosti informovaný podľa § 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. PROSAM je oprávnený odstrániť Užívateľský obsah stránok Happy Baby, najmä ak bude v rozpore s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, právnym poriadkom Slovenskej republiky, prípadne existujúcimi etickými kódexmi alebo s dobrými mravmi.

5. PROSAM má výlučné právo vo vlastnom mene a na vlastný Užívateľský účet disponovať všetkým reklamným priestorom na stránkach Happy Baby.

6. PROSAM je oprávnený jednostranne meniť či odstraňovať všetok FS obsah stránok Happy Baby, pričom nie je povinný o tom nikoho informovať, ani poskytovať akúkoľvek náhradu.

7. PROSAM disponuje v plnom rozsahu majetkovými autorskými právami k všetkému HB obsahu stránok Happy Baby. Bez prechádzajúcej písomne udelenej licencie, prípadne podlicencie, na výkon práv použiť HB obsah stránok Happy Baby alebo jeho časť udelenej spoločnosťou PROSAM, nie je žiaden Užívateľ ani Registrovaný užívateľ ani iná tretia osoba oprávnená použiť HB obsah stránok Happy Baby nad rámec týchto všeobecných zmluvných podmienok.

8. PROSAM je oprávnený zasielať Registrovanému užívateľovi svoje reklamné oznámenia, a to i po skončení platnosti Registrácie a Registrovaný užívateľ s tým vyslovuje súhlas. Tento súhlas môže Registrovaný užívateľ kedykoľvek odvolať.

VII. Záverečné ustanovenia

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty a komunikáciu spoločnosti PROSAM je: prosam@prosam.sk a telefónne číslo pre komunikáciu: xxx.

Registráciou Užívateľa sa Užívateľ zaväzuje na bezpodmienečné dodržiavanie týchto všeobecných zmluvných podmienok a na ich rešpektovanie.

Akákoľvek komunikácia medzi Registrovaným užívateľom a spoločnosťou PROSAM prebieha elektronicky formou e-mailov. Listinné dokumenty sa doručujú na adresu uvedenú Registrovaným užívateľom v Registrácii.

So svojimi prípadnými sťažnosťami sa môžu Registrovaní užívatelia, Užívatelia i dalšie subjekty poskytnutých údajov obracať na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220 (www.dataprotection.gov.sk)  ako orgán štátneho dozoru v oblasti ochrany osobných údajov a na Slovenskú obchodnú inšpekciu (Ústredný inšpektorát sídlom P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99  Bratislava, www.soi.sk) ako orgán štátneho dozoru najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa, štátnej kontroly vnútorného trhu a elektronického obchodu.

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou PROSAM a Užívateľom a Registrovaným užívateľom sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20. 11. 2017.